De Huidstudio maakt op deze website gebruik van cookies en vergelijkbare technieken om het gebruik en bezoek van de website te optimaliseren, analyseren en te verbeteren. Klik hier voor meer informatie.
sluiten
Nu een afspraak maken
De Huidstudio

Algemene voorwaarden De Huidstudio

Algemene voorwaarden 2021

Artikel 1

Algemeen

De voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen De Huidstudio en de cliënt waarop De Huidstudio de voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

Artikel 2

Inspanning van De Huidstudio

De schoonheidsspecialiste zal de behandelingen naar inzicht en vermogen en in overeenkomst met de eisen volgens ANBOS van goed vakmanschap uitvoeren.
Gediplomeerd sinds 2010 als gespecialseerde / medische schoonheidsspecialiste.
De Huidstudio is goedgekeurd door GGD noord & oost Gelderland voor hygiëne en kwaliteit.
Dit geldt zowel voor de salon als voor de specialistische behandelingen.
In bezit van de GGD vergunning sinds 2011 met nummer 1234.

De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan schoonheidsspecialiste worden verteld.

De Huidstudio is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van, door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

De schoonheidsspecialiste zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties over de wijziging van de behandeling.

Artikel 3

Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk achtenveertig uur voorafgaande aan de afspraak melden aan De Huidstudio.

Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag De Huidstudio 50% van de honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt in rekening brengen. Indien de afspraak binnen 24 uur voor de afspraak afmeld, mag De Huidstudio 100% van de honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënte in rekening brengen.
Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de schoonheidsspecialiste de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt in rekening brengen.

Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de schoonheidsspecialiste de gehele afspraak annuleren en toch 50% van de honorarium van de behandeling aan de cliënt in rekening brengen.

Wanneer er door middel van een factuur de betaling zal worden voldaan, dient deze binnen de gestelde termijn worden betaald. Wanneer de facturen, herinnering en aanmaning niet wordt betaald, wordt deze overgedragen aan het incassobureau.

De Huidstudio moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk achtenveertig uur voorafgaande aan de afspraak melden aan de cliënt.

Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van leden 2 en 6 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Artikel 4

Persoonsgegevens en privacy

De cliënt voorziet de schoonheidsspecialiste bij de eerste behandeling van alle gegevens waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.

De schoonheidspecialiste neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze op een klantenkaart die wordt verwerkt in een klantenbestand.

De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling.

Informatie wordt vertrouwelijk beschouwd als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, de schoonheidsspecialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 5

Betaling

De Huidstudio vermeldt alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de salon.

De vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen.

Als de betaling niet contant of per pin is overeengekomen (met hoge uitzondering) dient betaling te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum op het door de schoonheidsspecialiste aangegeven bankrekeningnummer. Na ommekomst van de termijn van veertien dagen is de De Huidstudio zonder ingebrekestelling in verzuim en is de cliënt de wettelijke rente, vermeerderd met 2% rente aan De Huidstudio verschuldigd.

Artikel 6

Aansprakelijkheid

De Huidstudio is niet aansprakelijk voor schade door welke aard dan ook ontstaan, doordat de schoonheidsspecialiste ervan is uitgegaan, door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden en/of vrijetijdsbesteding.

De Huidstudio is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

Dit artikel is niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld van De Huidstudio zelf.

Artikel 7

Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking, zowel mondeling als schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van De Huidstudio

De Huidstudio moet de klachtindiener binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.

Indien een klacht over de behandelingen gegrond is, zal De Huidstudio de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

Indien een klacht over de producten gegrond is, zal De Huidstudio het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden, zie artikel 8.

Indien De Huidstudio en de klachtindiener niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klachtindiener het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

Artikel 8

Garantie

De Huidstudio geeft de cliënt twee weken garantie op de behandelingen en producten.

Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.

De cliënt op de hoogte is gebracht door de schoonheidspecialiste over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten.

De cliënt andere producten dan door de schoonheidspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt.

De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.

De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.

De cliënt de producten niet volgens het advies van de schoonheidsspecialiste heeft gebruikt.

De garantie vervalt indien u zich niet aan de bovengenoemde afspraken houdt.

Artikel 9

Specialisatie

Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en de polisvoorwaarden worden een aantal behandelingen door hen geheel of gedeeltelijk vergoed.

De cliënt betaalt het gehele honorarium van de behandeling aan de schoonheidsspecialiste.

De schoonheidsspecialiste zorgt voor een factuur met daarop de juiste informatie voor de zorgverzekeraar.

De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het indienen van de declaratie bij de zorgverzekeraar.

De cliënt dient zelf rekening te houden met het eigen risico van de zorgverzekeraar.

Schoonheidssalon De Huidstudio is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het verder afhandelen van de declaratie aan de zorgverzekeraar.

Artikel 10

Beschadiging en diefstal

Schoonheidssalon De Huidstudio heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen, indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

Schoonheidssalon De Huidstudio meldt diefstal altijd bij de politie.

Artikel 11

Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.

Indien de cliënt na herhaaldelijk waarschuwen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de schoonheidsspecialiste het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.

Bij Schoonheidssalon De Huidstudio wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de HAM code van de schoonheidsspecialist.

Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels.

Artikel 12

Recht

Op elke overeenkomst tussen Schoonheidssalon De Huidstudio en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.

De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Schoonheidssalon De Huidstudio en ze zijn ook in de salon beschikbaar.

De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn.

In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie, in welk geval, de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Permanente make-up

Artikel 13

Verantwoording en eigen risico:

Alle opdrachten van cliënt aan De Huidstudio worden uitgevoerd onder eigen verantwoording en voor eigen risico van de cliënt.
Door opdracht te geven aan De Huidstudio verklaart cliënt bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder zowel de medische, psychische alsmede de maatschappelijke gevolgen.
Door opdracht te geven aan De Huidstudio tot het aanbrengen van permanente make-up verklaart cliënt tevens dat zij/hij in goede gezondheid verkeert en niet lijdt aan enige vorm van hemofilie, immuunstoornis, allergie, diabetes of enige andere vorm van huidaandoeningen.
Eveneens verklaart cliënt dat zij/hij niet besmet is met een bloed overdraagbare ziekte (zoals HIV, Hepatitis A,B of C of andere bloed overdraagbare ziekte hiervoor niet genoemd). Tevens verklaart cliënt dat haar/zijn behandeling op geen enkele wijze de gezondheid van de permanente make-up specialiste of derden in gevaar kan brengen.
Cliënt verklaart dat zij/hij de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt en dat de keuze om permanente make-up te laten aanbrengen weloverwogen is.
Cliënt verplicht zich voordat met de behandeling gestart wordt een IC (toestemmingsformulier) naar waarheid in te vullen en te ondertekenen.

Artikel 14
Aansprakelijkheid:
Cliënt geeft een opdracht aan De Huidstudio hierbij verklaart De Huidstudio dat zij zich naar beste kunnen zal inspannen om het beoogde resultaat te bereiken.
De Huidstudio kan nooit garanderen dat zij het beoogde resultaat ook zal gaan bereiken.
Ondanks dat De Huidstudio haar uiterste best doet het beoogde resultaat te realiseren is mogelijk dat het beoogde resultaat niet bereikt wordt, in geen geval zal dit leiden tot restitutie van het bedrag van de behandeling.
Cliënt krijgt de mogelijkheid om eventuele oneffenheden tijdens een nabehandeling te laten corrigeren en/of bij te laten werken. De nabehandeling dient binnen 6 á 8 weken na de eerste behandeling plaats te vinden.
Alle opvolgende behandelingen op verzoek van opdrachtgever ten behoeve van correctie, bijwerken en/of toevoegingen zullen in rekening worden gebracht tegen het dan geldende tarief.
Mocht cliënt een nabehandeling wensen terwijl De Huidstudio dit niet verantwoord vind mag de salon deze nabehandeling weigeren.
De Huidstudio is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig bereiken van het beoogde resultaat, ook is De Huidstudio niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan haar grove opzet of schuld is te wijten.
Mits de behandeling door eerdere opdrachnemer is uitgevoerd en De Huidstudio corrigeerd dezelfde pmu is De Huidstudio niet aansprakelijk voor de schade of wanneer het beoogde resultaat niet wordt bereikt.
De Huidstudio is niet aansprakelijk voor verminkingen of ontstekingen als gevolg van het niet naleven van de nazorginstructie voor permanente make up, cliënt draagt zelf de verantwoording deze nazorg correct na te leven.
Voor het geval De Huidstudio aansprakelijk wordt bevonden voor enige door opdrachtgever geleden schade, wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag wat door De Huidstudio voor de desbetreffende levering en/of producten oorspronkelijk in rekening is gebracht minus de materiaalkosten.
Elk recht op eventuele schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen alsmede De Huidstudio ter zake niet zo spoedig en uiterlijk 4 weken na de behandeling op de hoogte heeft gesteld van alle ter zake relevante informatie.
Wanneer de termijn vervalt van 4 weken, vervalt ook de aansprakelijkheid van De Huidstudio. Bij schade dient deze dan ook meteen zowel mondelijk als schriftelijk direct of uiterlijk 4 weken na de behandeling vermeld te worden. Na 4 weken vervalt het garantietermijn en de aansprakelijkheid van De Huidstudio aan de opdrachtnemer.
In het geval van een vertrouwensbreuk is cliënt volledig aansprakelijk voor de eventueel door haar/hem geleden schade.

© 2010 - 2024 De Huidstudio. Alle rechten voorbehouden.